news-details
Ekonomija

Ponovljen poziv za zakup devet pristaništa i privezišta u Boki i Budvi

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom ponovilo je poziv za zakup devet pristaništa i privezišta u Boki i Budvi, a zainteresovani mogu dostavljati ponude do 17. juna.

U hercegnovskoj opštini u zakup je ponuđeno pristanište i privezište sa madraćem u Baošićima sa pripadajućim akvaprostorom. Dužina operativne obale za pristajanje plovila L=17.5m, Pkopna=35m2, operativne obale za komunalne vezove L=35m. Pkopna=70m2, operativne obale za komercijalne vezove L=60m, Pkopna 120m2.

Površina akvatorija privezišta iznosi 400m2. Namjena pristaništa i privezišta je komunalni i komercijalni privez plovnih objekata. Početna cijena zakupa je 1.600 eura.

U kotorskoj opštini u zakup su ponuđeni 6 pristaništa i privezišta: dva u Dobroti i po jedan u Lipcima, Prčanju, Stolivu i Muu. Početne cijene zakupa kreću se od 930 – 7.186 eura.

U tivatskoj opštini zakupcima je na raspolaganju pristanište i privezište u Krašićima, a početna cijena zakupa je 2.876 eura.

U Budvi je, na Mogrenu, u zakup ponuđen akvatorijum za postavljanje plutajućeg privremenog objekta, a početna cijena zakupa je 1.525 eura.

Davanje u zakup obavlja se putem javnog nadmetanja-aukcije, a lokacije se daju u zakup u viđenom stanju.

Ugovori se zaključuju za tekuću godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2020.  uz mogućnost godišnjeg produženja za period od tri godine, odnosno do 31.12.2023. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i korisnika/zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza.

Javno nadmetanje-aukcija kojem mogu prisustvovati ponuđači, pod uslovima kojim će obezbijediti poštovanje preporuka NKT pojedinačno za svaku lokaciju biće  19. juna, od 10:00 – 13:00  u prostorijama Morskog dobra u Budvi.